Kotva
Aktuality
Rada hl.m.Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
8.4.2024

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

PDFZákladní umělěcká škola, Praha 5, Štefánikova 19 (Velikost: 456.74 kB)

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy v souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu pertuse (dávivého/černého kašle)
8.4.2024

PDFInformace Ministerstva zdravotnictví ČR (Velikost: 173.73 kB)

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 383 ze dne 11. 3. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací
18.3.2024

PDFSOU Ohradní 57,Praha 4 (Velikost: 170.42 kB)

PDFStřední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287 (Velikost: 171.22 kB)PDFPražská (Velikost: 169.58 kB)

PDF konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 (Velikost: 169.58 kB)

PDFHotelová škola a Gymnázium Radlická, se sídlem Radlická 591/115, Jinonice, Praha 5 (Velikost: 172.39 kB)

PDFPedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 , Glowackého 7, Praha Trojaa 8, (Velikost: 173.74 kB)

PDFDům dětí a mládeže Praha 2, se sídlem Slezská 920/21, Praha 2 (Velikost: 174.32 kB)

Nabídka pracovního místa v ZŠ a MŠ ZRAK
12.2.2024

PDFPsycholožka/psycholog (Velikost: 787.35 kB)

PDFUčitel/učitelka 2.st. se spec. ped. M, F, Př, Ch (Velikost: 775.86 kB)

 

Nabídka pracovního místa
16.1.2024

PDFVýběrové řízení na pozici ekonom/ekonomka školy (Velikost: 156.46 kB)

Den otevřených dveří 20.3.2024
16.8.2023

PDFDen otevřených dveří - leták (Velikost: 238.69 kB)

Letní prázdniny
29.6.2023

Přejeme vám všem krásné letní prázdniny plné slunce, pohody a úžasných zážitků a těšíme se na vás v pondělí 4.9.2023 v novém školním roce.

Směrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023
3.10.2022

PDFSměrnice ředitelky k opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022-2023 (Velikost: 222.45 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára
1.9.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára (Velikost: 99.27 kB)

Příkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022
12.7.2022

Organizační opatření ke snížení závislosti na zemním plynu z Ruska

 

PDFPříkaz ředitelky školy č. 12 / 2021-2022 (Velikost: 202.31 kB)

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150
13.4.2022

PDFKonkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia, Praha 4, Postupická 3150 (Velikost: 387.66 kB)

Konkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12
24.3.2022

PDFKonkurní řízení na funkci ředitele/ředitelky PPP pro Prahu 11 a 12 (Velikost: 137.3 kB)

Příkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022
15.3.2022

PDFPříkaz ŘŠ č. 8 / 2021-2022 (Velikost: 565.17 kB)

Příkaz řš 4 / 2021
19.3.2021

PDFPříkaz ŘŠ č. 4 /2021 (Velikost: 599.1 kB)

Příkaz ŘŠ č. 3 /2021
19.3.2021

PDFPříkaz řš. č 3 /2021 (Velikost: 515.2 kB)

Příkaz ŘŠ č.1 / 2021
21.1.2021

PDFPříkaz řš č 1 / 2021 (Velikost: 891.34 kB)

Příkaz ŘŠ č. 22 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 22 / 2020 (Velikost: 3.08 MB)

Příkaz ŘŠ č. 21 / 2020
13.11.2020

PDFPříkaz ŘŠ č. 21 / 2020 (Velikost: 733.26 kB)

Informace k zahájení školního roku 2020 / 2021
12.8.2020

PDFInformace k zahájení školního roku 2020 / 2021 (Velikost: 629.69 kB)

 
 
Národní plán obnovy

Prevence digitální propasti

 
 
Projekt OP JAK

 

 

 

Od 1.9.2022 – 31.8.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Posílení kompetencí žáků a pedagogů ZŠ ZP III“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002335, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 850.800,- Kč.

 

 
 
SMART vzorová škola

 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání

 
 
Mapa webu
Mapa webu
A
A
A

Ohlašování


Etická linka – whistleblowing

 

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19 se zavazuje poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Význam přijímání a řešení oznámení spočívá v zabránění nežádoucímu chování, škodám na zdraví, životním prostředí, zpronevěře veřejných financí apod., a také nastavení etického prostředí v organizaci.

Pro podání oznámení lze využít vnitřní oznamovací systém organizace nebo vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále lze provést oznámení zveřejněním.

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému organizace musí obsahovat minimálně tyto údaje:

 •          Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
 •          Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
 •          Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení. 

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání může být sankcionováno pokutou ve výši až 50 tisíc Kč.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:

 1.     má znaky trestného činu,
 2.     má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
 3.     porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4.     porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 5.       finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 6.        daně z příjmů právnických osob,
 7.        předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 8.       ochrany spotřebitele,
 9.       souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 10.         bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 11.       ochrany životního prostředí,
 12.       bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, 
 13.         radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 14.         hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 15.        ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 16.         ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 17.     ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 18.       fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, které pro organizaci vykonává práci nebo obdobnou činnost. Jedná především o:

 

a) závislou činnost,

b) službu,

c) samostatnou výdělečnou činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správu svěřenského fondu,

h) dobrovolnickou činnost,

i) odborná praxi, stáž,

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

k) ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.

 

 

Způsob předání oznámení

 

 

Příslušná osoba:

Telefonické spojení (ústní podání): 

E-mail (písemné podání):

Mgr. Eva Šmídová

Odkaz na e-mailconsultant@moore-czech.cz

+ 420 777 291 068

 

Osobně:

Po telefonické domluvě s příslušnou osobou, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá. 

 

Listovní zásilkou (písemně) na adresu sídla organizace:

(obálku nutno označit „NEOTEVÍRAT, WHISTLEBLOWING“)

Základní škola pro žáky s poruchami zraku

nám. Míru 601/19

120 00 Praha 2

 

Povinný subjekt v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Dále nebudou přijímána anonymní oznámení.

 

Oznamovatelem je ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

 

VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM Ministerstva spravedlnosti ČR

Oznámení lze podat také při využití tzv. vnějšího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Vnější oznamovací systém je přístupný zde:

Odkazhttps://oznamovatel.justice.cz/

Po kliknutí na položku „oznamovatel“ se objeví dvě volby určené veřejnosti, a to „chci podat oznámení“ a „informace pro oznamovatele“.    

 

UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel může učinit oznámení také jeho uveřejněním, a to výhradně v případě, kdy:

a)      podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému ministerstva a nebyla přijata vhodná opatření, případně nebyla posouzena důvodnost oznámení;

b)      má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;

c)      má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná osoba vyjmenovaná v zákoně vystaveni odvetným opatřením.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.