Poradensko - terapeutické služby

Psychoterapeutické služby se zaměřením na pomoc a podporu klientů se zdravotním postižením a jejich blízkých

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami zraku nově nabízí psychoterapeutické služby určené především pro děti se zdravotním postižením, jejich rodičům a blízkým. Terapie je realizovaná formou individuální a skupinovou. Služba je pro klienty SPC poskytována bezplatně, v souladu s Vyhláškou 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních po předchozím objednání.

Psychoterapeutické služby poskytujeme dětem, dospívajícím a dospělým v Praze na náměstí Míru.

Objednat se můžete telefonicky nebo emailem, doporučení není nutné, ale je vhodné.

Nově též nabízíme odbornou podporu a pomoc pro stavy akutní krize. Služba je poskytována bezplatně a anonymně v pracovní dny od 8:00 - 16:30.

 

Smysl terapie

 • Terapie pomáhá zvládat náročné životní situace, ve kterých se klient může nalézat. (může přispět k řešení, odlehčit prožívání, podpořit rozhodování a jiné.).
 • Pozitivně ovlivnit vztahy, které klient prožívá, přispět k jeho lepší orientaci v interpersonálních situacích.
 • Získávání náhledu a sebepoznání.
 • Pomoc při zvládání každodenního stresu.
 • Podpora zdravého sebevnímání a sebevědomí.

 

Formy terapie

 • Dětská psychoterapie

Psychoterapie je setkáním, které probíhá ve vztahu mezi dítětem (jeho rodinou) a terapeutem.

V dětské psychoterapii má ústřední význam hra. Terapeutický proces psychoanalytické psychoterapie pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že klade důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na přítomné i minulé vztahy. Na rozdíl od jiných terapií směřuje ke změnám v osobnosti i v emocionálním prožívání. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut je zárukou důvěryhodného terapeutického uspořádání. Respektuje soukromí klienta a napomáhá vzniku a průběhu procesu, v němž se odrážejí nevědomé vzorce klientova vnitřního světa ve vztahu s terapeutem (tzv. přenos). Tento proces umožňuje klientovi, aby se postupně se svými nevědomými vzorci seznámil na vědomé rovině, a tím si vytvořil schopnost rozumět jim a měnit je.

Jedná se o sezení klient-terapeut v předem stanovený čas, (45 minut), po určité předem dohodnuté období, jedná se z pravidla o minimálně 10 setkání. Po uplynutí doby, je možné na základě dohody setkávání prodloužit. Frekvence setkávání je z pravidla 1x až 2x v týdnu.

Mezi nejčastější potíže dětí léčených psychoanalytickou psychoterapií patří:

 • problémy spojené s krmením, hygienickými návyky a spánkem
 • nezvladatelné a nesrozumitelné chování dítěte (např. vytrvalý pláč, záchvaty vzteku, sebepoškozování)
 • poruchy autistického spektra
 • psychosomatická onemocnění a potíže (např. bolesti břicha, bolesti hlavy, pomočování, nevolnost, poruchy řeči
 • psychická a tělesná traumatizace (např. sexuální zneužívání, domácí násilí, týrání, šikana)
 • školní fobie, separační obtíže (např. při nástupu do mateřské či základní školy)
 • poruchy učení
 • úzkostné poruchy
 • afektivní poruchy (deprese)
 • poruchy pozornosti (neschopnost soustředit se), i v kombinaci s hyperaktivitou (ADD/ADHD)
 • problémy spojené s dospíváním
 • vztahové problémy (v rodině, v kolektivu)
 • psychosexuální problematika (vč. poruch pohlavní identity)
 • poruchy osobnostního vývoje
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie)
 • poruchy chování – násilnické, delikventní, rizikové, hyperaktivní chování, sebepoškozování
 • krizové životní situace (např. ztráta blízké osoby)
 • péče o děti během rozvodu a po rozvodu rodičů

 

 • Individuální terapie

Dynamickou formou pracuje s klientem prostřednictvím dialogu, ve kterém se zpracovávají témata, která klient přináší. Při sezeních je možné dále pracovat se sny a volnými asociacemi.

 

 • Skupinová terapie

Skupinu vždy vede jeden až dva terapeuté. Maximální počet účastníků je 12. Ve skupinovém dialogu dostává klient mnohem širší zpětnou vazbu, skupina představuje prostor, ve kterém mohou klienti sdílet své příběhy a životní zkušenosti s ostatními, kteří řeší, nebo prožívají podobné problémy a životní situace. Skupinová forma pracuje také s různými prvky terapie (dialog, volné asociace, sny, imaginace, neverbální komunikace atp.). Forma setkávání je často 1x týdně, po dohodě s účastníky skupiny. Délka skupiny je 1x 50 minut, až 2x 50 minut s 10 minutovou přestávkou.

Skupinová forma lze realizovat jako skupinu uzavřenou, nebo polotevřenou. Uzavřená skupina se schází v pevně stanovených intervalech až do ukončení ve stejném složení. Polootevřená forma umožňuje vstup nových členů po dohodě s ostatními. V případě zájmu kontaktujte terapeutický tým. Skupinová forma terapie je realizována v případě zájmu alespoň 4 klientů.

 

Terapeutický tým

Terapeutická sezení vedou kvalifikovaní terapeuté (speciální pedagog, psycholog) s pravidelnou supervizí, pro zajištění kvalitní a vysoce odborné péče.

Pro objednání kontaktujte prosím speciálně pedagogické centrum telefonicky nebo mailem. 

Důvěrnost, pravidlo mlčenlivosti

Psychoterapie je osobním prostorem dítěte i dospělého jedince. Informace o průběhu léčby jsou přísně důvěrné, terapeut je nesděluje třetím osobám (učitelům, vychovatelům, soudu atd.).

V případě souhlasu rodičů a po informování dítěte je možné vystavit třetí straně pouze potvrzení o absolvování terapie. Na schůzce terapeuta s rodiči, o které je dítě vždy informováno, jsou rodiče seznámeni s průběhem léčby bez detailního popisu terapeutických hodin. Na rozdíl od terapeuta může dítě hovořit o léčbě s kýmkoliv a v jakémkoliv rozsahu. S pravidlem mlčenlivosti jsou dětští pacienti a jejich rodiče seznámeni na počátku léčby. Jeho dodržování má pro úspěšnou léčbu zásadní význam. Spoluvytváří bezpečné prostředí, v němž se může dítě svobodně vyjadřovat a s terapeutem řešit své potíže.

 

 

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání