Jídelna s varnou

Základní škola pro žáky s poruchami zraku, příspěvková organizace

IČO:48133035

Odpovědná osoba: Martina Dršková (vedoucí školní jídelny)

 

 

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022-23

 

Vnitřní řád školní jídelny

Provoz ŠJ se řídí školským zákonem 561/2004 sb. v novém znění, Zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000 sb., vyhláškou o školním stravování 107/2005 sb. v novém znění, 17/2015 sb. FN /Metodika spotřebního koše. Nařízení ES - 1.1.2006 852/2004 O hygieně potravin, ES 178/2002.

 

1. Strava se poskytuje žákům a zaměstnancům naší školy, žákům a zaměsnancům jiných škol a cizím strávníkům, na základě vypsané a podepsané přihlášky ke stravování. Strávník se automaticky přihlašuje na další měsíc. Pokud se již nechce stravovat, je povinen tuto skutečnost ohlásit vedoucí ŠJ. Po domluvě s rodiči zajišťujeme také individuální a dietní stravování v souladu novely vyhlášky č.107/2005 sb., v případě diet požadujeme zprávu od lékaře.

Pro výdej stravy je třeba zakoupit ISIC kartu, kterou strávníci prokazují nárok na stravu. V případě ztráty je nutné tutu skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ a zakoupit si kartu novou.

Neplatí pro mateřskou školku. Vyúčtování plateb se provádí na konci školního roku, přeplatky se předávají do dalšího školního roku, nebo se mohou vyzvednout u vedoucí ŠJ.

 

2. Cena stravy. Skupina, do které je žák zařazen, určuje věk dosažený v daném roce.  Stanovené ceny pro žáky a zaměstnance jsou pouze za potraviny, zbytek je dotovaný státem. Cizí strávníci platí plnou částku  dle normativu.

SKUPINY CENA JEDNÉ PORCE v Kč
7-10 let 35,-
11-14 let 37,-
15 a více let 40,-
zaměstnanci 34,-
cizí strávníci 72,-
   

3. Ceny stravného pro internátní žáky

 Věk žáka  snídaně + svačina  oběd  svačina + večeře celkem v Kč
 7-10 let  20,-  35,-  25,- 80,-
 11-14 let  21,-  37,-  27,- 85,-
 15 a více let  22,-  40,-   29,- 101,-

 4. Ceny strávného pro žáky z mateřské školy

Věk žáka předsnídavka oběd  svačina

celkem pro polodenní docházku

celkem pro celodenní stravování

do 7 let  8,- 32,- 7,- 35,- 47,-
7-10 let 9,- 35,- 8,- 39,- 52,-

5. Ceny stravy za nedotovanou stravu

Ve ŠJ si mohou žáci i zaměstnanci koupit snidaně nebo svačiny, které nejsou dotované.

cena snídaně cena svačiny
25,- Kč 20,- Kč

 

6. Úhrada za stravu

Platí se předem (poslední týden v měsíci na měsíc následující).Platby stravného lze provádět:

  • hotově – kancelář vedoucí šk. jídelny - pí Dršková
  • převodem z účtu – trvalý nebo jednorázový příkaz na účet 2001970008/6000 . V tomto případě je nutné uvádět ve zprávě pro příjemce   jméno dítěte a účel platby (např. Novák Jan- stravné)

Výše měsíční úplaty za obědy (21 dní) 

1.skupina 735,- Kč

2.skupina 777,- Kč

3.skupina 840,- Kč

MŠ do 7 let polodenní 840,-Kč

      do 7 let celodenní 987,-Kč

      od 7 let poledenní 924,-Kč

      od 7 let celodenní 1092,- Kč

 

 

7.Odhlašování a přihlašování stravy

V případě nemoci nebo absence ve škole je nutné odhlásit oběd do 8:00 hod v daný den

Týká se to i internátních žáků. Neodhlášené obědy propadávají a strávník musí uhradit plnou hodnotu oběda, to znamená i náklady na jeho zhotovení. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout od 11,30 hod do 12,00 hod do přinesené nádoby.

Naše škola využívá internetové objednávání přes stránky www.strava.cz . Zde jsou potřeba vyplnit přístupové údaje:

  • Číslo zařízení (jídelny) 4456
  • uživatel - jméno a přijímení dohromady malým písmenem bez diakritiky
  • heslo - předá na vyzvání vedoucí školní jídelny (Martina Dršková)

Po přihlášení si pak můžete volit, přihlašovat a odhlašovat stravu sami. Zároveň i vidíte svůj účet. Bez zaplacení není možné stravu objednávat. Přihlašování a změna jídla na internetu se provádí den předem do 10,00 hod, později vás tam už systém nepustí.

 

 8. Výdej stravy

výdej obědů pro cizí strávníky  11:30 - 12:00 hod.
výdej snídaní a předsnídávek 7:45 - 9:00 hod.
výdej obědů MŠ 12:00 - 12:30 hod.
výdej obědů 12:00 - 14:15 hod.
výdej svačin 15:00 - 16:00 hod.
výdej prvních i druhých večeří 18:00 - 18:30 hod.

 

9. Režim v jídelně

a) Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu učitele, vychovatele nebo asistentky. Pedagogové dohlížejí na mytí rukou a uložení školních tašek na určené místo.

b) Při čekání na jídlo žáci zachovávají pravidla slušného chování.

c) Při výdeji stravy používají žáci tác, na který si sami připravují pití a příbor. Menším, nebo méně zdatným žákům pomáhají vychovatelky, nebo asistenti.

d) Strava se vydává  pomocí karty ISIC. V případě , že žák kartu nemá, ohlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ, nebo hlavní kuchařce.

e) Jídlo i nápoje se konzumují u stolu zásadně v sedě. Ze školní jídelny se neodnášejí žádné zbytky jídel ani nádobí.

f) U školních strávníků zajišťují dozor pedagogičtí pracovníci dle rozpisu.

g) Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příboru. Dbá o bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků.

h) Dojde -li k jakémukoli úrazu v prostorách jídelny, pedagogický dozor ohlásí tuto skutečnost vedoucí ŠJ, která mu zajistí první pomoc a provede zápis v knize úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, sepíše vedoucí ŠJ s ředitelkou školy "Záznam o školním úrazu".

 

Martina Dršková

vedoucí školní jídelny

tel.: 224 257 496

mail: drskova@skolazrak.cz

 

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání