Školská rada

Při škole je zřízena školská rada. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Nezvolí-li zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Funkční období školské rady jsou tři roky. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví jednací řád a zvolí svého předsedu. Školská rada mimo jiné schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a schvaluje pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků.

 

Zástupci zřizovatele:

Bc. Ondřej Syrový

email: syroon@seznam.cz 

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Ivana Kokošková

email: kokoskova@skolazrak.cz 

 Jaromíra Trefná

 email: trefna@skolazrak.cz

 

Zástupci rodičů:

Helena Kamenská

email: helena.kamenska@email.cz

 Václava Gáborová

email: vendy.gaborova@seznam.cz

 

 

 

 

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání