Zápisy a přestup žáků

ZÁPIS DO 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24

 

Informace k průběhu zápisu do 1. třídy a přípravní třídy pro školní rok 2023/2024

 

Ředitelka ZŠ stanovuje termín zápisu do 1. třídy a přípravné třídy na středu 12.4.2023 od 13 do 17 hod.

 

Čas zápisu je možné si rezervovat zde: Rezervační systém

 

U zápisu předložte:

Žádost o přijetí do 1. třídy

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

Zápisní list

 

Dotazník pro rodiče

 

Dotazník školní zralosti

 

-          občanský průkaz

-          rodný list dítěte

-          pokud mělo dítě odklad školní docházky (OŠD), pak i rozhodnutí o OŠD

-          žádost o přijetí do první třídy/ přípravné třídy

-          lékařské zprávy dokládající zdravotní postižení dítěte

 

Pokud budete žádat o OŠD při zápisu, pak žádost doložte platným doporučením školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a dětského lékaře (nebo klinického psychologa).

Podmínkou přijetí je žádost zákonného zástupce a platné doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. 

Pro školní rok 2023/24 přijímáme do prvních tříd 16 žáků.

Po ukončení zápisů uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli. O termínu Vás budeme s předstihem informovat.

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK PLATNÁ OD 1.4.2022

Do 1. tříd přijímáme 14 dětí s doporučením školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)

 

1. Děti se zrakovým postižením, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 5 bodů

 

2. Děti se souběhem nebo kombinací zdravotního postižení, z nichž jedno je zrakové, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 4 body

 

3. Děti s jiným druhem zdravotního postižení (do 25% celkového počtu žáků se zdravotním postižením v jedné třídě, dle §10 odst. 2 Vyhlášky 73/2005 Sb., v platném znění) u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021 a navštěvovaly naši přípravnou třídu. 3 body

 

4. Děti s jiným druhem zdravotního postižení (do 25% celkového počtu žáků se zdravotním postižením v jedné třídě, dle §10 odst. 2 Vyhlášky 73/2005 Sb., v platném znění) u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 2 body

 

V případě, že bude u výsledku zápisu shoda bodů, výběr bude probíhat formou „losování“. Pro zajištění transparentnosti "losování" bude umožněna přítomnost zákonných zástupců za předem vyhlášených podmínek.

 

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme do prvních tříd 16 žáků.

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2004

PLATNÁ OD 1.4.2022

Do přípravné třídy přijímáme maximálně 10 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

V případě, že bude vyšší počet žáků, výběr bude probíhat formou „losování“. Pro zajištění transparentnosti "losování" bude umožněna přítomnost zákonných zástupců za předem vyhlášených podmínek.

 

KRITÉRIA PRO PŘESTUP ŽÁKA DO ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU                        

(kdykoliv v průběhu školního roku)

1. doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do systému speciálního vzdělávání

2. naplněnost jednotlivých tříd ( do celkové kapacity školy - 120 žáků s ohledem na max. 12 žáků ve třídě)

3. dítě/žák s primárně zrakovým postižením, což musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení (SPC pro ZP, PPP)

4. dítě/žák se souběhem postižení, z nichž jedno je zrakové (SPU , řečové poruchy, PAS, poruchy intelektu)

5. dítě/žák s jiným zdravotním postižením ( individuální integrace žáka)

6. dítě/žák se zdravotním znevýhodněním ( dle vyhl. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění)

7. datum podání žádosti zákonných zástupců o přestup žáka

8. trvalé bydliště žáka v HMP nebo v SČ kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR

 

 

Aktuality
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání
 
 
Doučování žáků škol - NPO
 
 
Projekt OP JAK