Zápisy a přestup žáků

ZÁPIS DO 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk.roku 2024/25

Rozhodnutí o nepřijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk.roku 2024/25

Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy od šk.roku 2024/25

 

 

Výsledky zápisu do prvních tříd a přípravné třídy pro školní rok 2024/2025

 

 

 

 

 

Ředitelka ZŠ stanovuje termín zápisu do 1. třídy a přípravné třídy na středu 3.4.2024 od 13 do 17 hod.

 

Informace k průběhu zápisu do 1.třídy a přípravné třídy pro školní rok 2024 / 2025

 

Čas zápisu je možné si rezervovat zde: REZERVAČNÍ SYSTÉM

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - typ písma při výuce

 

U zápisu předložte:

Žádost o přijetí do 1.třídy

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

Zápisní list

 

Dotazník pro rodiče

 

-          občanský průkaz

-          rodný list dítěte

-          pokud mělo dítě odklad školní docházky (OŠD), pak i rozhodnutí o OŠD

-          žádost o přijetí do první třídy/ přípravné třídy

-          lékařské zprávy dokládající zdravotní postižení dítěte

 

Pokud budete žádat o OŠD při zápisu, pak žádost doložte platným doporučením školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a dětského lékaře (nebo klinického psychologa).

Podmínkou přijetí je žádost zákonného zástupce a platné doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. 

Pro školní rok 2024/25 přijímáme do prvních tříd 11 žáků.

Po ukončení zápisů uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli. O termínu Vás budeme s předstihem informovat.

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK PLATNÁ OD 1.4.2024

Do 1. tříd přijímáme 11 dětí s doporučením školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP)

 

1. Děti se zrakovým postižením, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 5 bodů

 

2. Děti se souběhem nebo kombinací zdravotního postižení, z nichž jedno je zrakové, u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 4 body

 

3. Děti s jiným druhem zdravotního postižení (do 25% celkového počtu žáků se zdravotním postižením v jedné třídě, dle §10 odst. 2 Vyhlášky 73/2005 Sb., v platném znění) u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021 a navštěvovaly naši přípravnou třídu. 3 body

 

4. Děti s jiným druhem zdravotního postižení (do 25% celkového počtu žáků se zdravotním postižením v jedné třídě, dle §10 odst. 2 Vyhlášky 73/2005 Sb., v platném znění) u kterých je předpoklad vzdělávání podle ŠVP ZŠ pro žáky s poruchami zraku č.j. 221/2021. 2 body

 

V případě, že bude u výsledku zápisu shoda bodů, výběr bude probíhat formou „losování“. Pro zajištění transparentnosti "losování" bude umožněna přítomnost zákonných zástupců za předem vyhlášených podmínek.

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PLATNÁ OD 1.4.2024

Do přípravné třídy přijímáme maximálně 10 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

V případě, že bude vyšší počet žáků, výběr bude probíhat formou „losování“. Pro zajištění transparentnosti "losování" bude umožněna přítomnost zákonných zástupců za předem vyhlášených podmínek.

 

KRITÉRIA PRO PŘESTUP ŽÁKA DO ZŠ PRO ŽÁKY S PORUCHAMI ZRAKU                        

(kdykoliv v průběhu školního roku)

1. doporučení školského poradenského zařízení k zařazení žáka do systému speciálního vzdělávání

2. naplněnost jednotlivých tříd ( do celkové kapacity školy - 120 žáků s ohledem na max. 12 žáků ve třídě)

3. dítě/žák s primárně zrakovým postižením, což musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení (SPC pro ZP, PPP)

4. dítě/žák se souběhem postižení, z nichž jedno je zrakové (SPU , řečové poruchy, PAS, poruchy intelektu)

5. dítě/žák s jiným zdravotním postižením ( individuální integrace žáka)

6. dítě/žák se zdravotním znevýhodněním ( dle vyhl. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění)

7. datum podání žádosti zákonných zástupců o přestup žáka

8. trvalé bydliště žáka v HMP nebo v SČ kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR

 

 

Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání