Školní poradenské služby

Na naší škole zajišťuje školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poskytuje poradenské a intervenční služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům a napomáhá ke zlepšení vzájemné komunikace.

ŠPP pracuje ve složení: speciální pedagožka - ředitelka školy, školní psycholožka a metodička prevence v jedné osobě, výchovný a kariérový poradce, sociální pracovnice, zdravotní sestra.

  • Individuální práce s žáky: depistáž, pedagogická, speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika, konzultace jednorázové a opakované intervence, kariérové poradenství, reedukační a kopenzační cvičení.
  • Skupinová práce s žáky:depistáž a diagnostika vztahů v třídních kolektivech, intervence a práce se třídou, preventivní programy (prevence sociálně-patologických jevů).
  • Sociální poradenství.
  • Komunikace s rodiči a zákonnými zástupci žáka: osvěta, podpora spolupráce školy a rodiny, individuální konzultace v oblasti výukových a výchovných problémů, koordinace další odborné péče (PPP, odborní lékaři).
  • Práce s učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky: metodická pomoc, konzultace.
  • Koordinátorkou činnosti ŠPP je školní psycholožka.
  • Na všechny členy týmu je možné se telefonicky nebo osobně obrátit. Služby ŠPP jsou bezplatné.
  • Ve spolupráci s učiteli, rodiči a žáky společně podporujeme a podílíme se na budování atmosféry důvěry, tolerance a kladné motivace.
  • Úzce spolupracujeme s rodiči žáků - škola otevřená rodičům, rodič otevřený škole.

 

Aktuality
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání
 
 
Doučování žáků škol - NPO