V čem jsme jiní

 • Specializujeme se na vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění, výuka je vhodná též pro žáky s vadami řeči.
 • Zajišťujeme komplexní odbornou péči - speciálně pedagogickou a to přímou vyučovací i poradenskou, pedagogicko - psychologickou, sociální a zdravotní.
 • Při škole je zřízeno školské poradenské zařízení - SPC pro žáky s poruchami zraku.
 • Pro zajištění kvalitního vzdělávání využíváme kromě specifických metod a forem práce též optické pomůcky, jako stolní kamerové lupy, lupy do ruky a další čtecí zařízení.
 • Třídy jsou vybaveny jednomístnými žákovskými lavicemi se sklopnými deskami pro zajištění optimálního přiblížení textu a zachování hygienických a ergonomických zásad.
 • PC učebna a interaktivní tabule ve třídách jsou vybaveny speciálními SW a pomůckami pro slabozraké.
 • Tempo výuky je přizpůsobené možnostem každého žáka, snažíme se naplňovat přístup individualizace ve výuce.
 • Žáci, kteří mají lékařem - oftalmologem nebo speciálním pedagogem - tyflopedem doporučený nácvik chůze s bílou holí, vyučujeme technikám v prostorové orientaci a samostatném pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v budově školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostem žáka. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.
 • Oftalmopedickou péči dětem a žákům naší školy zajišťují zkušení odborníci v nově vybavené zrakové cvičebně. Oftalmopedická péče je poskytována zcela  bezplatně a vychází z našeho ŠVP a individuálních potřeb dětí / žáků. V rámci přípravné třídy nebo nižších ročníků ZŠ nacvičujeme předbraillské techniky a zrakově stimulační aktivity, které slouží především ke zkvalitnění zrakových představ a co nejlepšímu využití zbytku zraku. Ve vyšších ročnících vyučujeme u žáků s indikací čtení a psaní Braillova písma. Pro děti a žáky s tupozrakostí jednoho oka zajišťujeme pleoptická a ortoptická cvičení pod supervizí zkušené ortoptičky a profesionální techniky zaměřené na rozvoj zrakového vnímání obecně.
 • Nedílou součástí péče o zrak našich žáků je pravidelné působení očního technika ve škole. Žákům garantujeme bezplatný základní servis brýlí a jejich pravielné čištění
 • Služby školní zdravotní sestry jsou již standardem našich školských služeb a poskytují žákům i rodičům velkou pomoc při zajišťování např. medkace žáků, zdravotního režimu žáků nebo doprovodu žáků k lékaři i zajištění zdravotní péče žákům ubytovaným na internátě školy.
 • Služby sociální pracovnice přímo ve škole jsou k dispozici žákům a jejich rodičům a zahrnují sociální i dávkové poradenství.
 • Žákům s vadami řeči a žákům s kombinovaným postižením, u kterých se vyskytují zpravidla vícečetné dyslalie, příp. různé typy dysfázie, je věnována individuální logopedická péče. Pro žáky se SPU na 1. stupni zajišťujeme skupinové reedukace.
 • Kohezní pobyt pro žáky 6. ročníku - jedná se o pobyt na začátku 6. ročníku, respektive při vstupu na 2. stupeň. Je zaměřen především na spolupráci žáků, jejich vzájemné poznání, komunikaci a začlenění nových spolužáků do stávajícího kolektivu. Nedílnou součástí je také poznání a seznámení se s třídním učitelem. Vše probíhá v mimoškolním prostředí a neformální atmosféře. Kurzy pořádáme i pro ostatní školy.
 • Canisterapie - aneb setkání s Mínou - pravidelná setkávání se psem Mínou pro všechny žáky naší školy - uvolnění, relaxace, hmatové zkušenosti, navázání kontaktu.
 • Organizujeme vlastivědné, přírodovědné a turistické vycházky do přírody.
 • Wifi v učebnách 2. stupně, na internátě  ve školním klubu.
 • Pro rodiče Free wifi k dispozici ve vestibulu školy.                                                                         
 • Aktivně podporujeme sporty vhodné pro jedince se zrakovým postižením ve spolupráci se sportovními oddíly a Českým svazem zrakově postižených sportovců (plavání, atletika, florball, lyžování, goalball, showdown, šachy, zvuková střelba).
 • Plavání, jako jeden z nejvhodnějších sportů pro jedince se zrakovým postižením, má na naší škole dlouholetou tradici. Ve sportovních soutěžích obsazují naši žáci trvale přední místa. Spolupracujeme se sportovními kluby, které zajišťují tréninkové podmínky a účast na závodech. Český svaz zrakově postižených sportovců zajišťuje a financuje závody na různých úrovních, účastníme se i mistrovství republiky a mistrovství Evropy.
 • Každoročně se účastnme Sportovních her zrakově postižené mládeže ČR. Sportovní příprava i účast v soutěžních disciplínách pomáhá žákům se zrakovým postižením naplňovat aktivní způsob života, pomáhá úspěšně se vyrovnávat s handicapem a následně se lépe integrovat do společnosti.
 • V rámci předmětu Sportovní hry trénují žáci speciální sporty pro zrakově postižené, jako jsou showdown a goalball.
 • Ve spolupráci s TJ Zora mohou žáci naší školy trénovat šachy. V tomto sportu má naše škola výborné výsledky a to i na celorepublikové úrovni.
 • Pravidelně organizujeme zimní ozdravné pobyty s výukou běžeckého lyžování s trasérem i bez, obvykle v září jezdíme na ozdravné pobyty k moři.
 • Žáci se každoročně účastní hudebních a literárních soutěží.
 • Kroužek hry na hudební nástroj (flétna, kytara a klavír).
 • Keramický kroužek má na škole již dlouhodobou tradici.
 • Kroužek Šikovné ručičky, zde jsou žáci vedeni k umění zpříjemnit a zkrášlit si pracovní školní prostředí. Žáci se zde učí aranžování květin, výrobě vánočních a velikonočních ozdob a dekorativních předmětů, kroužek vede paní učitelka.
 • Nově otevíráme dramatický kroužek vedený paní učitelkami.
 • Nově otevíráme kroužek zdravého vaření vedený paní asistentkou.
Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání