Tyflosport a jiné aktivity školy

 

Našim žákům nabízíme školní i  mimoškolní aktivity:
Aktivně  pěstujeme sporty vhodné pro zdravotně postižené ve spolupráci  se sportovními oddíly a Svazem zrakově postižených (plavání,  atletika, floorball, lyžování, goalball,showdown, šachy)

 • plavání, jako jeden z nejvhodnějších  sportů pro zrakově postižené, má na naší škole dlouholetou tradici.  Ve sportovních soutěžích obsazují naši žáci trvale přední místa. Spolupracujeme  se sportovními kluby, které zajišťují tréninkové podmínky  a účast na závodech. Český svaz zrakově postižených sportovců  zajišťuje a financuje závody typu mistrovství republiky  a mistrovství Evropy.
 • každoročně se zúčastňujeme Sportovních  her zrakově postižené mládeže ČR.  Sportovní příprava i účast v soutěžních disciplínách pomáhá zrakově  postiženým žákům naplňovat aktivní způsob života, pomáhá úspěšně  se vyrovnávat s handicapem a následně se úspěšně integrovat  do společnosti.
 • v rámci sportovních her trénují žáci speciální sporty pro zrakově  postižené, jako jsou showndown a  goalball
 • ve spolupráci s TJ Zora mohou žáci naší školy trénovat šachy:, i v tomto sportu má naše  škola výborné výsledky a to i na celorepublikové úrovni
 • Žáci, kteří mají lékařem - oftalmologem nebo speciálním pedagogem - tyflopedem doporučený nácvik chůze s bílou holí, vyučujeme těmto technikám, prostorové orientaci a samostatnému pohybu (POSP). V rámci výuky POSP si žáci osvojí různé techniky orientace v prostoru a techniky chůze s bílou holí po trasách v budově školy a v blízkém okolí. Nácvik je individuální a závisí na věku a schopnostem žáka. Cílem je dosáhnout co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti.
 • Skupina ROSO - nácvik sociálních dovedností  a rozvoje osobnosti na 1. stupni (od 4. ročníku) a 2. stupni pro vybrané žáky. Skupina je určena pro osvojení a prohloubení kvalitních vztahů mezi spolužáky a ve vztazách mimo školu. Dále pro rozvoj žádoucích složek osobnosti a podpoře zdravého seběvědomí. Veškeré aktivity se odehrávají pod vedením  zkušených poradenských pracovníků pracujících dlouhodobě s žáky se zdravotním postižením.
 • Kohezní pobyt pro žáky 6. ročníku - jedná se o pobyt na začátku 6. ročníku, respektive při vstupu na 2. stupeň. Je zaměřen především na spolupráci žáků, jejich vzájemné poznání, komunikaci a začlenění nových spolužáků do stávajícího kolektivu. Nedílnou součástí je také poznání a seznámení se s třídním učitelem. Vše probíhá v mimoškolním prostředí a neformální atmosféře. Kurz organizuje školní psycholog.
 • Canisterapie - aneb setkání s Olinkou - pravidelná  setkávání se psem Olinkou pro všechny žáky naší školy - uvolnění, relaxace, hmatové zkušenosti, navázání kontaktů...
 • organizujeme pravidelné vlastivědné, přírodovědné a turistické  vycházky do přírody
 • Mladý zdravotník – to je název zdravotního  kroužku, kde se děti naučí postupům první pomoci
 • Šikovné ručičky – kroužek, kde jsou žáci vedeni k  umění zpříjemnit a zkrášlit si pracovní školní prostředí. Žáci se zde učí  aranžování květin, výrobě vánočních a velikonočních ozdob a dekorativních  předmětů apod.
 • pravidelně organizujeme lyžařské  ozdravné pobyty v zimních měsících roku, v letním období jezdíme  na ozdravné pobyty k moři.
 • Žáci se každoročně účastní hudebních i literárních soutěží
 • Flétna

 

 

Aktuality
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání
 
 
Doučování žáků škol - NPO