Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami zraku je školské poradenské zařízení, které poskytuje odborné služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům a pedagogům. Klienty Speciálně pedagogického centra pro žáky s poruchami zraku se stávají děti zpravidla od 3 let, v naší péči mohou zůstat i studenti do ukončení střední školy. Poskytujeme standartní činnosti v souladu s vyhláškou 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky 197/2016 Sb.

 • Specializujeme se všestrannou podporu žáků slabozrakých, se zbytky zraku, s centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění.
 • Odbornou péči zajišťujeme též pro žáky s kombinovaným postižením.
 • Zajišťujeme komplexní odbornou péči - speciálně pedagogickou a to přímou vyučovací i poradenskou, pedagogicko – psychologickou, sociální a zdravotní.
 • Našim klientům poskytujeme ambulantní a terénní služby zdarma. Za klienty pravidelně jezdíme do školních a předškolních zařízení, případně do rodin. Pomáháme řešit potřeby dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením přímo v místě bydliště.

 

 Koncepce Speciálně pedagogického centra pro děti a žáky s poruchami zraku na období 2023-2027

 

 

Rodičům a dětem nabízíme

 • konzultace ke specifikům výchovy a vzdělávání dítěte se zrakovým postižením
 • odborné vyšetření dítěte speciálním pedagogem - tyflopedem a psychologem – zpráva z vyšetření žáka (pro zákonné zástupce)
 • pomoc s výběrem vhodného způsobu vzdělávání dítěte
 • stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání žáka (integrace v MŠ, ZŠ, SŠ nebo zařazení do speciální školy)- doporučení pro vzdělávání žáka (pro kmenovou školu)
 • pomoc s orientací v kompenzačních a didaktických pomůckách pro zrakově postižené
 • sociálně právní poradenství
 • ambulantní psychologickou péči
 • poradenství v oblasti profesní orientace
 • výuku čtení a psaní Braillova písma
 • výuku prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených
 • informace o institucích zabývajících se problematikou zrakově postižených
 • bezplatné půjčování odborné literatury
 • bezplatné půjčování vybraných kompenzačních pomůcek
 • nadstandartní bezplatnou psychoterapeutickou péči pro naše klienty

 

Diagnostická a terapeutická hodina v ambulanci zrakové terapie SPC stojí 600 - 1000 Kč dle předem dohodnuté služby.

 

Pedagogům a školám nabízíme

 • doporučení pro vzdělávání žáka v běžné nebo speciální škole, stanovení potřeby podpůrných opatření ve vzdělávání
 • odbornou pomoc při zpracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáka
 • výjezdy do škol s metodickou podporou učitelů a asistentů pedagoga
 • konzultace a semináře k problematice vzdělávání zrakově postižených
 • pravidelné vzdělávání v rámci DVPP pro učitele a asistenty pedagoga 
 • bezplatné půjčování kompenzačních pomůcek, odborné literatury a učebnic
Aktuality
Národní plán obnovy
 
 
Projekt OP JAK
 
 
SMART vzorová škola
 
 
Scio - Pečujeme o vzdělávání